4.1 Klassifikasjon av svimmelhetssymptomer

Det er alltid en fordel å kunne fastslå den underliggende årsaken til et sykdomsbilde. I mange tilfeller er imidlertid årsaken ukjent, og det er da mulig å bruke en symptomdiagnose. I primærhelsetjenesten brukes kodesystemet ICPC-2, som har to koder for svimmelhetsproblematikk. Disse overlapper hverandre til en viss grad. Når årsaken til svimmelhetssymptomene er ukjent kan man kode basert på om det foreligger rotatorisk vertigo eller ikke.

WHO International Classification of Primary Care (ICPC-2)
N17 Svimmelhet IKA
Inkl: Følelse av å besvime, tap av balanse, ustøhet, ør
Ekskl: Bevegelsessyke, svimmelhetssyndrom, synkope
H82 Svimmelhetssyndrom
Inkl: Forstyrrelse i vestibularisfunksjonen, BPPV, labyrintitt, Menières sykdom.
Kriterium: Svimmelhet av rotasjonstype

 

I spesialisthelsetjenesten brukes kodesystemet ICD-10, som er mindre detaljert enn ICPC, men bygget opp på lignende måte. Også her finnes det mulighet for å stille en symptomdiagnose.

WHO International Classification of Diseases (ICD-10)
R42 Svimmelhet INA
Inkl: Ørhet
Ekskl: Svimmelhetssyndromer
H81.9 Uspesifisert forstyrrelse i vestibularisfunksjonen

 

I ICD-11 er antallet symptomdiagnoser utvidet betydelig. Det kan kodes både for svimmelhetens karakter og for tidsforløpet.

WHO International Classification of Diseases (ICD-11)
21 Symptoms, signs or clinical findings not elsewhere classified
MB48 Dizziness and giddiness
MB48.0 Vertigo
MB48.1 Disorder equilibrium
MB48.2 Exertional dizziness
MB48.3 Light-headedness
MB48.4 Presyncope
MB48.Y Other specified dizziness and giddiness
MB48.Z Dizziness and giddiness, unspecified
10 Diseases of the ear or mastoid process
AB3Diseases of the inner ear
AB30.Z Acute vestibular syndrome, unspecified
AB31.Z Episodic vestibular syndrome, unspecified
AB32.Z Chronic vestibular syndrome, unspecified

 

I Den internasjonale klassifikasjonen av vestibulære sykdommer (ICVD) skilles det mellom fire hovedgrupper av vestibulære symptomer.

International Classification of Vestibular Disorders (ICVD)
1 (Internal) vertigo
Definition: (Internal) vertigo is the sensation of self-motion when no self-motion is occurring or the sensation of distorted self-motion during an otherwise normal head movement. This “internal” vestibular sensation is distinguished from the “external” visual sense of motion referred to in this classification as either external vertigo or oscillopsia (see 3. Vestibulo-visual symptoms). For simplicity, the unmodified term “vertigo” will mean, by default, “internal vertigo.” The term encompasses false spinning sensations (spinning vertigo) and also other false sensations like swaying, tilting, bobbing, bouncing, or sliding (non-spinning vertigo).
Subtypes: spontaneous, head-motion vertigo, visually-induced vertigo, sound-induced vertigo, Valsalva-induced vertigo, orthostatic vertigo, other triggered vertigo
2 Dizziness
Definition: (Non-vertiginous) dizziness is the sensation of disturbed or impaired spatial orientation without a false or distorted sense of motion.
Subtypes: spontaneous, head-motion dizziness, visually-induced dizziness, sound-induced dizziness, Valsalva-induced dizziness, orthostatic dizziness, other triggered dizziness
3 Vestibulo-visual symptoms
Definition: Vestibulo-visual symptoms are visual symptoms that usually result from vestibular pathology or the interplay between visual and vestibular systems. These include false sensations of motion or tilting of the visual surround and visual distortion (blur) linked to vestibular (rather than optical) failure.
Subtypes: external vertigo, oscillopsia, visual lag, visual tilt, movement-induced blur
4 Postural symptoms.
Definition: Postural symptoms are balance symptoms related to maintenance of postural stability, occurring only while upright (seated, standing, or walking)
Subtypes: unsteadiness, directional pulsion, balance-associated near fall, balance-associated fall

 

I ICVD valgte man å ikke inkludere symptomer som ofte ledsager vestibulære sykdommer, som f.eks. kvalme og brekninger. Den diagnostiske relevansen av de ovennevnte symptominndelingene er usikker. Beskrivelsen av f.eks. vertigo kan ikke alene tillegges avgjørende diagnostisk betydning. En studie av pasienter innlagt med akutt svimmelhet i USA viste stor inkonsistens i beskrivelsene av svimmelhet. Blant annet var det kun 30 % av pasientene med rotatorisk svimmelhet (vertigo or spinning) som fortsatt anga denne typen svimmelhet når de ble spurt en gang til bare få minutter senere (Newman-Toker et al. 2007).

Arbeidet med ICVD viste at definisjonene av vertigo og svimmelhet var kontroversielle, og at det var forskjeller i språkbruken i ulike land. I noen land var det naturlig å definere vertigo som en undertype av svimmelhet. I andre land var det naturlig å skille skarpere mellom disse opplevelsene. Sistnevnte inndeling vant fram, men man valgte likevel å lage de samme undergruppene både for svimmelhet og vertigo, slik at de i praksis kunne brukes om hverandre.

Skillet mellom svimmelhet og vertigo skal altså ikke tillegges for stor vekt. Likevel er det enighet om at at kombinasjonen av vertigo (rotatorisk eller nautisk), kvalme (og særlig brekninger), ustøhet og nystagmus er karakteristisk for mange av de sentrale og perifere vestibulære sykdommene.

De fire karakteristiske tegnene på vestibulær sykdom: Rotatorisk vertigo, kvalme, ustøhet og nystagmus.

Figur 4.1: De fire karakteristiske tegnene på vestibulær sykdom: Rotatorisk vertigo, kvalme, ustøhet og nystagmus.

Andre ledsagende symptomer kan tale for årsaker i andre deler av hjernen eller i andre organsystemer. Dette gjelder for eksempel hodepine, synsforstyrrelser og ensidige utfall, som peker mot nevrologisk sykdom eller nærsynkope og synkope skyldes ofte sirkulatoriske årsaker.

Referanser

Newman-Toker DE, Cannon LM, Stofferahn ME, Rothman RE, Hsieh Y-H, Zee DS (2007) Imprecision in patient reports of dizziness symptom quality: A cross-sectional study conducted in an acute care setting. Mayo Clin Proc 82, 1329–1340. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17976352.