4.1 Klassifikasjon av svimmelhetssymptomer

Klassifikasjon og koding av vestibulære sykdommer bør baseres på etiologi, og symptomdiagnoser bør så langt mulig unngås. ICD-10 og ICD-11 inkluderer likevel koder for svimmelhetssymptomer. Den internasjonale klassifikasjonen av vestibulære sykdommer (ICVD) inkluderer også en symptomklassifikasjon. En god forståelse av de vestibulære symptomene er viktig i diagnostikken.

Den subjektive opplevelsen av svimmelhet er vanskelig å beskrive. I mange lærebøker betones viktigheten av å skille mellom svimmelhet og bevegelsesillusjoner (vertigo). Rotatorisk og nautisk vertigo kan indikere vestibulær sykdom, men vertigo kan ikke alene tillegges avgjørende diagnostisk betydning. En studie av pasienter innlagt med akutt svimmelhet i USA viste stor inkonsistens i beskrivelsene av svimmelhet. Blant annet var det kun 30 % av pasientene med rotatorisk svimmelhet (vertigo or spinning) som fortsatt anga denne typen svimmelhet når de ble spurt en gang til bare få minutter senere (Newman-Toker et al. 2007). Arbeidet med ICVD viste at definisjonen av vertigo og svimmelhet var kontroversiell, og at det var forskjeller i språkbruken i ulike land. I noen land var det naturlig å definere vertigo som en undertype av svimmelhet. I andre land var det naturlig å skille skarpere mellom disse opplevelsene. Sistnevnte inndeling vant fram, men man valgte likevel å lage de samme undergruppene både for svimmelhet og vertigo, slik at de i praksis kunne brukes om hverandre.

Skillet mellom svimmelhet og vertigo skal altså ikke tillegges for stor vekt. Likevel er det enighet om at at kombinasjonen av vertigo (rotatorisk eller nautisk), kvalme (og særlig brekninger), ustøhet og nystagmus er karakteristisk for mange av de sentrale og perifere vestibulære sykdommene.

De fire karakteristiske tegnene på vestibulær sykdom: Rotatorisk vertigo, kvalme, ustøhet og nystagmus.

Figur 4.1: De fire karakteristiske tegnene på vestibulær sykdom: Rotatorisk vertigo, kvalme, ustøhet og nystagmus.

Andre ledsagende symptomer kan tale for årsaker i andre deler av hjernen eller i andre organsystemer. Dette gjelder for eksempel hodepine, synsforstyrrelser og ensidige utfall, som peker mot nevrologisk sykdom eller nærsynkope og synkope skyldes ofte sirkulatoriske årsaker.

WHO International Classification of Diseases (ICD-11)
21 Symptoms, signs or clinical findings not elsewhere classified
MB48 Dizziness and giddiness
MB48.0 Vertigo
MB48.1 Disorder equilibrium
MB48.2 Exertional dizziness
MB48.3 Light-headedness
MB48.4 Presyncope
MB48.Y Other specified dizziness and giddiness
MB48.Z Dizziness and giddiness, unspecified

Referanser

Newman-Toker, David E, Lisa M Cannon, Matthew E Stofferahn, Richard E Rothman, Yu-Hsiang Hsieh, and David S Zee. 2007. “Imprecision in patient reports of dizziness symptom quality: a cross-sectional study conducted in an acute care setting.” Mayo Clin Proc 82 (11): 1329–40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17976352.