Dine rettigheter overfor arbeidsgiver og trygd

Fastlegen og trygdekontoret er dine viktigste rådgivere når det gjelder trygderettigheter og søknad om bl.a. sykepenger. Det er i tillegg viktig at du har et godt samarbeid med arbeidsgiver for å få en forståelse av dine plager og hvorfor du eventuelt trenger spesiell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Tiltak for å muliggjøre arbeid til tross for sykdom
 • Selv om du er svimmel, er det mye å vinne på å holde seg i arbeid. Det er en sterk forbindelse mellom arbeid og livskvalitet. Både trygden (NAV) og arbeidsgiver er interessert i å begrense utgifter i forbindelse med sykefravær, og har derfor iverksatt en del tiltak i henhold til intensjonen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Dette dreier seg om tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter, aktiv sykmelding, honorar til bedriftshelsetjeneste og tilgang til utvidet egenmelding.
 • Arbeidsgiver er din viktigste samarbeidspartner når det gjelder å kunne holde deg i arbeid.
Tiltak for kompensasjon av tapt arbeidsinntekt
 • Dersom du blir sykmeldt, betaler arbeidsgiver lønnen din de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden).
 • Folketrygden betaler sykepenger utover arbeidsgiverperioden.
 • Dersom du har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær, kan du eller arbeidsgiver søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Sykmelding helt ned til 20 % er mulig dersom du ikke er i stand til å arbeide full dag eller dersom du f.eks. trenger en dag fri i uken for å komme deg til fysioterapeut pga lang reisevei.
Støtte til behandling

Trening og fysisk aktivitet er ofte en nøkkel til å bli bedre av svimmelhet. Selv om mange kan trene på egen hånd, vil det av og til være nødvendig med fysikalsk behandling eller opphold og behandling ved opptreningsinstitusjon.

 • Trygden dekker utgiftene dersom du trenger fysikalsk behandling. Terapeuten må ha avtale om offentlig driftstilskudd. Du må likevel betale en egenandel for hver time.
 • Trygden dekker også utgiftene dersom du trenger opphold ved en opptreningsinstitusjon. Også her må du betale en egenandel for hver dag.
 • Hvis dine utgifter til fysikalsk behandling og opptrening ved institusjon overskrider et visst beløp i løpet av et kalenderår, dekker trygden ytterligere behandling resten av året.
 • Enkelte alvorlige sykdommer gir rett til såkalt honorartakst. Det betyr at du ikke trenger å betale egenandel for fysioterapi. Du kan kontakte trygdekontoret eller din fysioterapeut for å få vite om din sykdom gir rett til honorartakst.
 • Har du behov for hjelpemidler av teknisk art, vil trygden ofte yte bidrag dersom behovet er av langvarig karakter. Mye utstyr kan lånes ut fra hjelpemiddelsentral.
 • Trygden kan også yte bidrag til bestemte behandlingsutgifter som overskrider 1500 kr.
 • Trygden kan også etter søknad gi stønad til å dekke særlig kostbar behandling av sjeldne sykdommer.
 • Dersom din sykdom skyldes yrkesskade, har du egne rettigheter, og med noen få unntak er all behandling gratis.

Neste: Årsaker til svimmelhet