Langvarig svimmelhet

Vi skal her se på de spesielle problemene som ofte oppstår når svimmelhet trekker ut i langdrag, og hvordan de kan forebygges og behandles. Dette er prosesser som ofte er relativt uavhengige av den opprinnelige årsaken til at svimmelheten oppsto i første omgang.

Hvilke symptomer bør jeg være oppmerksom på?

Følgende tegn kan tyde på at du er i ferd med å utvikle langvarig svimmelhet:

 • Du har vært svimmel i mer enn 3 måneder
 • Du føler deg mer eller mindre svimmel hele tiden
 • Du blir uvel både av å bevege deg og av å se på ting som beveger seg
 • Problemet forverrer seg kraftig av forvirrende synsinntrykk, som f.eks. når du er i et kjøpesenter eller i folkemengder
 • Problemet forverrer seg kraftig når du bruker synet til presisjonsoppgaver som lesing eller arbeid ved dataskjerm
 • Legene finner ikke noen forklaring til symptomene dine

I tillegg bør du være oppmerksom på følgende symptomer som kan tyde på fobisk postural vertigo:

 • Du får kortvarige episoder av kraftig svimmelhet (i sekunder eller minutter) som kommer helt av seg selv eller utløses i følgende situasjoner:
 • Ved sanseinntrykk (i trapp, heis, tomme rom, på en bro, på gaten)
 • I sosiale situasjoner (i folkemengder, på kjøpesenter, restaurant, konsert)
 • I situasjoner som du føler det er vanskelig å komme seg ut av og som du opplever som ubehagelige
 • Du har tendens til å unngå situasjonene ovenfor
 • Du blir ofte, men ikke nødvendigvis alltid, anspent og engstelig når du er svimmel
Hvorfor finner legene ingen forklaring til svimmelheten?

Leger ser etter kroppslige tegn til sykdom for å stille en sikker diagnose. Problemet med svimmelhet er at slike tegn kan være fraværende. Dersom du kommer deg raskt til lege etter at svimmelheten oppstår første gang, er dette en fordel. Det er da større sjanse for at kroppen din fremviser objektive tegn som setter legen på spor av rett diagnose. Fraværet av slike tegn er også verdifull informasjon i denne fasen. Når svimmelheten har vart lenge, skjer det flere prosesser som gjør diagnostikken vanskeligere. Hjernen kan kompensere for en eventuell skade i balansesystemet, slik at mange av sykdomstegnene forsvinner. Dette er vanligvis ikke noe problem, da det oftest tyder på at du er i ferd med å bli frisk. Noen ganger inntreffer imidlertid komplikasjoner som ikke har med selve årsaken til sykdommen å gjøre, men som gjør det vanskeligere for legen å tolke symptomene dine. Disse komplikasjonene kan gjøre at svimmelhetsopplevelsen vedvarer til tross for at alle de objektive tegnene til sykdom er forsvunnet.

En annen situasjon oppstår dersom svimmelheten utvikler seg gradvis over tid uten at det noensinne oppstår fysiske tegn som peker i retning at en skade eller feil i noe bestemt kroppsorgan. I begge disse situasjonene foreligger det et diagnostisk problem, i det man ikke med sikkerhet kan påvise noen fysisk årsak til svimmelhetsopplevelsen.

Svimmelhetsopplevelsen er reell!

Det er viktig å understreke at svimmelhetsopplevelsen er like reell enten legen påviser noen objektiv organsvikt eller ikke. Ofte kan svimmelheten i denne situasjonen faktisk oppleves som enda mer belastende og gå ut over livskvaliteten i betydelig grad. Vi ser dette bl.a. i de sjeldne tilfellene av langvarig svimmelhet etter lettere hodeskader, nakkesleng, «virus på balansenerven» og «krystallsyken». Det er i disse situasjonene ofte ingen sammenheng mellom de objektive funnene og hvor plagsomme symptomene er.

Hvorfor er svimmelhet så plagsomt?

Svimmelhet kan være et av de mest skremmende og ubehagelige symptomene et menneske kan oppleve. Selv om svimmelhet sjelden skyldes noen livstruende sykdom, kan symptomene redusere din livskvalitet i like stor grad som alvorlige sykdommer som kreft eller nyresvikt. Vi skal se på noen grunner til at det er slik:

 • Svimmelhet er en følelse av desorientering i rommet. Det å kunne orientere seg i rommet og bevege seg er grunnleggende for nesten all menneskelig aktivitet.
 • Kraftig svimmelhet kan medføre en overveldende følelse av å miste kontroll. I noen tilfeller er man faktisk ute av stand til å bevege seg. Andre ganger kan man klare å bevege seg normalt til tross for at ubehagsfølelsen er til stede.
 • Svimmelhet kan ofte utløse en reaksjon i det såkalte autonome nervesystemet. Dette fører til sterkt ubehag med uvelhet, kvalme, brekninger og svetting. Man kan også oppleve en stressreaksjon med hjertebank, forhøyet blodtrykk, svettebyger, muskelspenning og angst.
 • I noen tilfeller er svimmelhetsopplevelsen mindre intens, men det faktum at du går med et forhøyet stressnivå i kroppen fører til spenningstilstander, utmattelse og andre komplikasjoner.
Hvorfor varer svimmelheten så lenge?

Svimmelhet kan ofte virke selvforsterkende og utløse en vond sirkel som det kan ta lang tid å komme seg ut av. Her er noen av de viktigste årsakene til at svimmelhet kan bli langvarig:

 • Fysisk inaktivitet er en av de viktigste komplikasjonene til svimmelhet
  Svimmelhet føles nesten alltid verre når du er i bevegelse. Du blir lett uvel og utmattet ved aktiviteter som stiller krav til balansesystemet. Ustøhet eller svimmelhet som kommer anfallsvis kan også føre til engstelse for å ferdes alene utendørs. Uansett årsaken, vil fysisk inaktivitet ha en tendens til å forsterke utrygghetsfølelsen og ubehaget svimmelheten utløser, samtidig som balansen faktisk kan bli dårligere over tid.
 • Unnvikelse av andre aktiviteter
  I tillegg til fysisk aktivitet, er det en rekke situasjoner og aktiviteter som kan forverre opplevelsen av svimmelhet. Et vanlig eksempel er det å ferdes i omgivelser som er visuelt forvirrende, som i kjøpesenter eller andre steder der det er mange mennesker. Andre problemer kan oppstå når du skal bruke synet til presisjonsoppgaver som å lese eller arbeide med dataskjerm. Fordi disse aktivitetene utløser ubehag, kan det lett bli slik at du unngår dem. Dette fører igjen til redusert livskvalitet og kanskje også til sosial isolasjon.
 • Stress/anspenthet/angst
  Vi nevnte ovenfor at svimmelhet kan utløse en stressreaksjon. Selv om du ikke føler angst, hjertebank eller svetting, vil en svimmelhetsfølelse gjøre at du blir utrygg og bruker energi på å holde balansen. Vi vet at stress fører til en økt følsomhet i balansesystemet slik at svimmelhetsfølelsen blir mer tydelig. I tillegg kan en langvarig tilstand med anspenthet føre til utmattelse. Søvnproblemer vil kunne bidra til å forsterke dette.
 • Betingete reaksjoner
  Dette er reaksjoner som gjør at svimmelhetsproblemet har en tendens til å bre om seg. Du opplever først å bli svimmel i enkelte situasjoner. Deretter blir du også svimmel i situasjoner som minner om de førstnevnte. Det klassiske eksempelet på betingete reaksjoner er Pavlovs hunder. Hunder sikler når de får mat, men de kan også trenes til å sikle når de hører lyder som de forbinder med mat. Et annet eksempel er kreftpasienter som blir kvalme av cellegift og som etter en tid også blir kvalme i situasjoner som minner om cellegiftbehandlingen, f.eks. når de kommer inn i sykehuset.
 • Depresjon
  Når vi ser alle de problemene svimmelhet kan føre til med å fungere i dagliglivet, er det ikke til å undres over at det også kan påvirke stemingsleiet og gi depresjon. Dette fører også ofte til økt svimmelhetsopplevelse og fysisk inaktivitet.
Er det «bare psykisk»?

Hvis man undersøker folk med langvarig svimmelhet grundig, kan man i mange tilfeller, men langt fra alltid, finne tegn til psykiske lidelser. Det vanligste er angst eller depresjon. En studie fra USA viste at 1/3 av pasientene med langvarig svimmelhet hadde en psykisk lidelse som årsak. Enda vanligere var psykiske symptomer som enten var forårsaket av, eller forverret av, en fysisk sykdom i balansesystemet. Når vi vet hvor vanlig angst og depresjon er i befolkningen, er det ikke underlig at disse symptomene kan oppstå eller forverres av kroppslig sykdom. De færreste pasienter med svimmelhet oppsøker psykolog eller psykiater for hjelp. Folk flest oppfatter med andre ord problemet som fysisk (somatisk) og ikke psykisk. Dette er kanskje uheldig, når vi ser hvor stor rolle psykiske symptomer spiller for pasienter med langvarig svimmelhet, enten du har en kroppslig sykdom til grunn eller ikke.

En praktisk tilnærming

En praktisk tilnærming kan være å rette oppmerksomheten mot komplikasjoner til svimmelhet, snarere enn svimmelheten i seg selv. Mange av disse komplikasjonene er det mulig å forutsi, forebygge og behandle:

 • Utrygghet
  Unngå følelsen av utrygghet ved å søke hjelp tidlig. Still krav til utredningen. Få klarhet i om du har en kroppslig årsak til svimmelheten. Få klarhet i om det er noe til hindring for at du kan trene.
 • Fysisk inaktivitet
  Unngå å bli passivisert. Forsøk å trene regelmessig og være i mest mulig normal fysisk aktivitet selv om det medfører mer ubehag. Det å være i bevegelse og våge å utsette seg for situasjonene som utløser svimmelheten er den beste måten å bli bedre på. Målet er å kunne bevege kroppen og hodet på en mest mulig naturlig og uanstrengt måte. Turer til fots er god balansetrening. Dersom du ikke er i stand til å trene på egen hånd, kan fysikalsk behandling eller opphold ved opptreningsinstitusjon kanskje være til hjelp.
 • Anspenthet, tretthet, utmattelse
  Unngå utmattelse på grunn av anspenthet. Du trenger kanskje mer hvile enn du er vant til. Tar du ikke hensyn til kroppens behov for hvile, øker du risikoen for spenningstilstander og økt opplevelse av svimmelhet. Det kan være nødvendig å gå ned i arbeidsaktivitet for å få tid nok til både trening og hvile. Statisk fysisk aktivitet, som er vanlig i mange typer arbeid, inkludert arbeid foran dataskjerm, kan bidra til at problemene blir verre. Dynamisk aktivitet der man beveger kroppen (og særlig hodet) fritt og på mange forskjellige måter er bedre egnet til å trene balansefunksjonen.
 • Praktiske bekymringer
  Svimmelhet kan føre til at du i en periode må skjære ned på aktiviteter både i arbeid og familieliv. Prioriter å bli bra av svimmelheten, og ikke ta på deg for mye ansvar. Det er viktig å forsøke å oppnå forståelse for dine plager og hvorfor du eventuelt trenger mer tid til både hvile og trening. Sett deg inn i dine rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygd. Husk likevel at en viktig del av behandlingen er det å kunne mestre daglige aktiviteter, inkludert arbeid.
 • Psykiske komplikasjoner
  Angst og depresjon er vanlige komplikasjoner til svimmelhet. Dersom du ofte føler deg nervøs og anspent, eller dersom du føler at svimmelheten tar kontroll over livet ditt og at du ikke lenger kan glede deg over ting, så bør du ta dette på alvor og søke hjelp hos din fastlege.
Kommer jeg til å bli kvitt svimmelheten?

Svimmelhet kan gå over selv om den har vart lenge. Erfaring tilsier imidlertid at de fleste med svimmelhet som varer i mer enn et halvt år, også har restsymptomer fem til ti år senere. Dette har vist seg å være relativt uavhengig av diagnosen og understreker nødvendigheten av langsiktig behandling med oppmerksomhet mot å forebygge komplikasjoner ved å oppnå trygghet, god funksjon og livskvalitet til tross for svimmelheten.

Neste: En vei ut av svimmelheten